Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof in een notendop...

Wanneer je een opleiding in een Centrum voor Volwassenenonderwijs volgt, heb je soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies te krijgen. Je kan deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bijvoorbeeld de lessen te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want deze dagen worden door de overheid aan hem terugbetaald.

Voor wie?

Betaald Educatief Verlof (vanaf nu afgekort tot BEV) is het recht toegekend aan een werknemer die tewerkgesteld is in de privé-sector en die bepaalde algemene of beroepsopleidingen volgt, om op het werk afwezig te zijn, met behoud van het normale loon dat de werkgever op het gewone tijdstip moet betalen, en dit, gedurende een aantal uren dat in verhouding staat tot dit van de gevolgde opleiding(en).

Categorieën werknemers die recht hebben op BEV:

 • voltijds tewerkgestelden

 • deeltijdse werknemers die tenminste een 4/5-baan hebben -Uitgesloten zijn:

werknemers aan de Staat, gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, openbare instellingen die eronder ressorteren en de instellingen van openbaar nut

 • werknemers die behoren tot het onderwijzend personeel

werknemers die voor de opleiding een vergoeding voor sociale promotie aanvragen

(CEVORA)

De werkgever heeft de verplichting betaald educatief toe te kennen als de werknemer en opleiding beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in de wet. De werkgever kan de afwezigheden, zowel individuele als collectieve, plannen, rekening houdende met de vereisten inzake arbeidsorganisatie in de onderneming.

Het is niet nodig dat er enig verband bestaat tussen de door de cursist verrichte arbeid en de gevolgde opleiding.


Opleidingen uitgesloten van educatief verlof

Volgens de huidige wetgeving worden een aantal opleidingen uitgesloten van BEV. Aan onze school geven de volgende opleidingen geen recht op educatief verlof:

 • fotografie

 • mode

 • creaties fantasiejuwelen

 • lichaamsverzorging

 • haartooi


Aanvraag

De aanvraag gebeurt door de cursist bij inschrijving (zie inschrijvingsformulier).

Aanvragen voor Educatief Verlof moeten wettelijk gezien ingediend worden binnen de 10 dagen na de inschrijving. Het getuigschrift van regelmatige inschrijving, bestemd voor je werkgever, wordt naderhand toegestuurd of bezorgd via de leerkracht.


Op hoeveel uur BEV heeft de cursist recht?

Het aantal uren verlof waar je recht op hebt verschilt en is afhankelijk van het feit of de opleidingsuren al dan niet samenvallen met je werkuren. Ook het feit of de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep of leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs maakt een verschil.
Het maximum aantal uur is bij wet vastgelegd. Per schooljaar heeft een cursist-werknemer recht op maximaal:

100 uur BEV als de cursist een of meerdere beroepsopleidingen volgt (of 180 uur BEV als de opleiding deel uitmaakt van de lijst beschikbaar op http://www.rva.fgov.be/frames/frameset.aspx?Path=D_ new/&Items=1&Language=NL)

 • 80 uur BEV als de cursist enkel taalopleidingen volgt

 • 120 uur BEV als de cursist een of meerdere beroepsopleidingen volgt die samenvallen met de werkuren van de cursist-werknemer

 • 180 uur als de cursist een opleiding volgt uit de lijst van diplomagerichte opleidingen in het kader van het behalen van een 1ste diploma secundair onderwijs.

Voor alle opleidingen wordt alleen met het aantal uren van werkelijke aanwezigheid tijdens de lesuren rekening gehouden voor het bepalen van de grootte van het aan een cursist toe te kennen BEV. Een lestijd van 50 minuten geeft recht op een uur (60 minuten) BEV.

Alle info over het aantal uren verlof waar je recht op hebt vind je hier: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=538.


Geldige afwezigheden

Voor BEV moet elke afwezigheid gewettigd worden.
Een afwezigheid tijdens de opleiding is enkel gewettigd om volgende redenen:

 • medisch attest van de werknemer of van een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont

 • staking van het openbaar vervoer

 • staking of ziekte van de leraar

 • sluiting van de onderwijsinstelling

 • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter

 • om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd door de werkgever aan de school

 • klein verlet


Opname van BEV

Het BEV moet je opnemen tussen de begindatum en de einddatum van de cursus, vermeld op het getuigschrift van regelmatige inschrijving.


Getuigschrift van nauwgezetheid

Om de drie maanden wordt een getuigschrift van nauwgezetheid opgestuurd of meegegeven met de leerkracht. Dit geef je zo vlug mogelijk af aan je werkgever.

Let op: Bij meer dan 10% ongewettigde afwezigheid op één getuigschrift verliest de cursist het voordeel van BEV gedurende een periode van zes maanden.


Cursus stopzetten

Wie een cursus stopzet meldt dit onmiddellijk aan het secretariaat en krijgt een attest van de reeds gevolgde uren. Wie dit niet meldt is ongewettigd afwezig voor de rest van de cursus en wordt gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof.

 

Meer info

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Dienst Verloven/Betaald Educatief verlof Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel 02/233 46 21

educatief.verlof@werk.belgie.be

www.meta.fgov.be

 

Zoek opleidingen

Thema
Vestiging
Opleidingsdagen
Voorkennis
Duur van de opleiding