Op zoek naar een opleiding of naar informatie? Geef hier je zoekterm in.

Informatieveiligheid en privacy in het centrum

CVO Cervo-Go is een centrum voor volwassenenonderwijs van het GO! (onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap) en valt onder de bevoegdheid van de Scholengroep Inspira. CVO Cervo-Go heeft een 20-
tal campussen in en rond de Westhoek.
Het GO! is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij decreet van 14 juli 1998. Het GO! is gevestigd in de Willebroekkaai 36 te 1000 Brussel en heeft ondernemingsnummer 0850.036.635. Verder in deze tekst wordt naar het GO! verwezen met de persoonlijke voornaamwoorden ‘wij’ of ‘ons’.

Binnen het referentiekader dat het pedagogisch project van het GO! biedt, begeleiden we de lerende in hun persoonlijke ontwikkeling enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het kwalitatief onderwijs door onze professionals geboden, garandeert elke lerende gelijke kansen en draagt zo bij tot de maximale ontplooiing en de vorming van unieke persoonlijkheden.

Algemeen

CVO Cervo-Go verwerkt krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde
persoonsgegevens van cursisten, personeelsleden, leveranciers, klanten en derden. De verwerking van
persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 27 april 2016, ook wel AVG of GDPR genoemd). In deze privacyverklaring wordt
uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.
CVO Cervo-Go behoudt steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf
regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen op onze website (Disclaimer en privacybeleid).
Deze privacyverklaring werd het laatste gewijzigd en herzien op 23 mei 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat is dus niet beperkt tot de identificatoren als naam, voornaam, telefoonnummer en andere gegevens aan de hand waarvan men op unieke wijze kan geïdentificeerd worden, maar omvat ook alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare personen.

Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te verrichten. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die we door derden laten verwerken.

Welke gegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998. In bepaalde gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op. Een overzicht van alle onderwijsregelgeving vindt u terug op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/. Voor andere verwerkingen zullen wij steeds om uw toestemming vragen, tenzij deze noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.

De gegevens die we verwerken zullen afhankelijk zijn van de relatie die we met u hebben. In de meeste gevallen is dat de relatie leerling/onderwijsverstrekker of werkgever/werknemer. Concreet is het mogelijk dat wij, afhankelijk van uw hoedanigheid, de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • U bent cursist:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om een cursistenbestand aan te leggen ten behoeve van de organisatie van het onderwijs, het registreren van de studievooruitgang, het bijhouden van toets- en examenresultaten en deliberaties, het berekenen, het factureren en het innen van verschuldigde bedragen. Wij hebben deze ook nodig wanneer er met cursisten dient gecommuniceerd te worden, en bij het behandelen van mogelijke geschillen. Daarenboven hebben wij uw gegevens nodig voor het begeleiden van cursisten in hun cognitieve, fysieke en psychische ontwikkeling en bij hun beroepskeuze.

Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, leerloopbaangegevens en/of medische gegevens.

 • U bent werknemer

  Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van salarissen, en vergoedingen, de toepassing van de sociale wetgeving, de evaluatie, de opvolging en de planning van opleiding en loopbaan.

Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

 • U bent sollicitant

  wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

 • U bent (medewerker van een) leverancier

  Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met uw werkgever, het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen en het behandelen arbeidsongevallen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële en fiscale gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

 • U bent bestuurder

  Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van vergoedingen, de toepassing van de onderwijskundige en de organieke regelgeving en opvolging en de planning van onze bestuursorganen. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens en/of medische gegevens.

 • U bevindt zich in een zakenrechtelijke relatie met het GO!

  Wij hebben uw persoonsgegevens nodig in het kader van zakenrechtelijke, contractuele en notariële wetgeving. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.

 • U bent ingeschreven voor een studiedag of een ander door ons georganiseerd evenement

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de organisatie van het evenement waaraan u deelneemt. Afhankelijk van de dienst bevatten deze dossiers identificatiegegevens, contactgegevens en financiële gegevens.

 • U bent een bezoeker van onze websites: zie ons cookiebeleid

 

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens? 

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen, bijvoorbeeld bij inschrijving in één van onze instellingen.

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er reeds over beschikken. We leven hierbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn.

Delen we uw persoonsgegevens met anderen?

Voor bepaalde specifieke dienstverlening doen wij een beroep op derden, die in het kader van een dienstverlening bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een verwerkersovereenkomst waarin wij eisen dat zij uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming.

Daarenboven zijn we soms wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Zo is decretaal bepaald dat wij bepaalde cursistengegevens dienen over te maken aan het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?
Wij zorgen ervoor dat deze overdrachten stroken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor dan ook een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot deze gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wat zijn uw rechten?

U kunt zich te allen tijde op de volgende rechten beroepen:

• recht op inzage: u mag vragen welke gegevens van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
• recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
• recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) noodzakelijk zijn, permanent en volledig verwijderd worden;
• recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
• recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een instelling, dan faciliteren wij dat (in de mate van het mogelijke);
• recht om uw toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.
Als u één van de voorafgaande rechten wenst uit te oefenen, als u andere vragen heeft in verband met uw privacy, of als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken kan u hiervoor terecht op het e-mailadres info@cervogo.be  of bij de centrale diensten van het GO! op het e-mail adres: dpo@g-o.be  Indien bij dergelijke vraag twijfels kunnen bestaan over uw identiteit zullen wij u verzoeken om een identiteitsbewijs, zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wijzigings- een aanpassingsbeleid?

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.