Op zoek naar een opleiding of naar informatie? Geef hier je zoekterm in.

Informatieveiligheid en privacy in het centrum

CVO Cervo-Go is een centrum voor volwassenenonderwijs van het GO! (onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap) en valt onder de bevoegdheid van de Scholengroep Inspira. CVO Cervo-Go heeft een 20-
tal campussen in en rond de Westhoek. Binnen het referentiekader dat het pedagogisch project van het GO!
biedt, begeleiden we de lerende in hun persoonlijke ontwikkeling enerzijds en in hun ontwikkeling naar
samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het kwalitatief onderwijs door onze professionals geboden,
garandeert elke lerende gelijke kansen en draagt zo bij tot de maximale ontplooiing en de vorming van unieke
persoonlijkheden.

Algemeen

CVO Cervo-Go verwerkt krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde
persoonsgegevens van cursisten, personeelsleden, leveranciers, klanten en derden. De verwerking van
persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 27 april 2016, ook wel AVG of GDPR genoemd). In deze privacyverklaring wordt
uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.
CVO Cervo-Go behoudt steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf
regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen op onze website (Disclaimer en privacybeleid).
Deze privacyverklaring werd het laatste gewijzigd en herzien op 23 mei 2018.

Waarom wij gegevens van jou verwerken

CVO Cervo-Go verwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijk verplichtingen als onderwijsinstelling.
Voorbeelden: we hebben jouw gegevens als cursist nodig om jou in te schrijven in het centrum, om
aanwezigheden te kunnen registreren, om jou te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren. Daarnaast
hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals
bijvoorbeeld het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs. Andere
persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen, bijvoorbeeld naam en adres van de
cursisten om hen te informeren.

Welke gegevens wij van jou verwerken

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens. Bepaalde persoonsgegevens verkregen we rechtstreeks
van jou als betrokkene.
CVO Cervo-Go verwerkt en verzamelt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (o.a. naam, adres, email, telefoonnummer, geslacht ...);
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat,
  nationaliteit);
 • rijksregisternummer;
 • stamboeknummer;
 • gezinssamenstelling
 • moedertaal
 • Recht op vrijstelling van inschrijvingsgeld (OCMW, VDAB, RIZIV, 2 jaar basiseducatie)
 • Educatief verlof
 • Sociaal economisch statuut
 • Opleidingsniveau
 • levensbeschouwelijke overtuiging;
 • financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van betalingen,
  btw-nummers, betalingsmodaliteiten, ...);
 • studievoortgang en begeleiding (schoolloopbaan, toets- en examenresultaten, beoordeling van de
  vooruitgang die in de studies worden gemaakt);
 • gezondheidsgegevens (vb. inzake lichamelijke gezondheid: epilepsie, gebruik medicatie);
 • aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden);
 • problematische afwezigheden;
 • orde- en tuchtmaatregelen;
 • beeldmateriaal;

De onderwijsinstelling verwerkt op jouw verzoek en mits uitdrukkelijke toestemming ook medische gegevens
die nodig zijn om in noodsituaties correct te kunnen reageren.

Hoe wij omgaan met jouw gegevens

CVO Cervo-Go gaat bij de verwerking van persoonsgegevens altijd uit van de wettelijke basisprincipes. We
verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken en doen dit steeds op rechtmatige en
transparante basis. We verzamelen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze rechten en plichten
als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor
andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen. We respecteren de bewaartermijnen en
bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig (gebaseerd op wettelijke bewaartermijnen en de regels
opgelegd door het Archiefdecreet).
Bij de uitvoering van onze opdrachten, doen wij soms beroep op derden, bv. leveranciers van
leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten en educatieve leermiddelen, zoals bv. Smartschool,
Webschool, Informat, Google education, Google forms voor
cursistenbevraging. CVO Cervo-Go draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en sluit met hen
overeenkomsten en geheimhoudingsverklaringen af.
Wij respecteren je privacy en zullen nooit je persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden.
Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen en omwille van organisatorische redenen, kunnen bepaalde
persoonsgegevens doorgegeven worden aan verscheidene instanties, waaronder:

 • overheidsdiensten, zoals o.a. Departement Onderwijs, Inspectie;
 • CLB;
 • algemene en ondersteunende diensten van de scholengroep (bv. in kader van een beroepsprocedure
  n.a.v. een tuchtprocedure of bij vragen naar advies);
 • werkgever van de cursist-stagiair.

Jouw rechten

In overeenstemming met de AVG kun je een aantal rechten uitoefenen in verband met de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Je hebt namelijk het recht om:

 • een verzoek in te dienen tot inzage van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • een verzoek in te dienen om persoonsgegevens te verbeteren (onjuiste gegevens aan te vullen of te
  verbeteren);
 • verzoek in te dienen om persoonsgegevens te wissen (bv. intrekking van de toestemming voor het
  gebruik van foto’s).

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw toestemming, heb je steeds het
recht deze toestemming in te trekken.
De directeur van de onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou
verwerken.

Heb je vragen over de uitoefening van jouw rechten? Contacteer de directeur van de onderwijsinstelling of het aanspreekpunt informatieveiligheid van de scholengroep.
CVO Cervo-Go zal steeds jouw vraag onderzoeken. Het zal niet altijd mogelijk zijn hierop in te gaan. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te wissen, zullen wij nagaan of dit mogelijk is. Bij deze afweging houden wij ons aan de wettelijke verplichtingen. We zullen je steeds duidelijk schriftelijk (elektronisch) informeren, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit kan de termijn van antwoorden verlengd worden, maar ook hierover zullen we je informeren. Het verstrekken van de informatie of communicatie is in principe kosteloos tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Indien je het niet eens bent met ons antwoord op jouw verzoek, heb je altijd het recht om schriftelijk een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

CVO Cervo-Go neemt gepaste beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als organisatorisch om de juistheid,
de vertrouwelijkheid en de integriteit van jouw persoonsgegevens te beschermen tegen bv. onverwachte
vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.
Het gebruik van logins en wachtwoorden of toegangscodes voor leerlingvolgsystemen, administratieve
pakketten, educatieve leermiddelen en interne tools, zoals bv. Smartschool voor cursisten en personeel en
Informat voor personeel valt onder jouw verantwoordelijkheid als eindgebruiker. Hierbij verbind je ertoe om
het vertrouwelijk karakter ervan zorgvuldig te bewaren.

Praktisch informatie

 • Contactgegevens:CVO Cervo-Go Sint-Elisabethlaan 6 8660 De Panne Tel. 058 41 51 61 info@cervogo.be
  GO! scholengroep Westhoek Kaaskerkestraat 22 bus 2 8600 Diksmuide Tel. 051 50 50 50 info@inspirascholen.be
 • Algemeen directeur GO! scholengroep Inspira: Véronique De Merlier ad@inspirascholen.be
 • Aanspreekpunt informatieveiligheid GO! scholengroep Inspira: Ashana Broucke
  ashana.broucke@inspirascholen.be
 • Aanspreekpunt informatieveiligheid van de onderwijsinstelling: Directeur Evelyne De Spriet
  directie@cervogo.be