Wie zijn we

issie

Als centrum voor volwassenenonderwijs wil cvo Cervo-Go een studiegemeenschap creëren waarin kennis, vaardigheden, attitudes, creativiteit en menselijke relaties centraal staan.  We stimuleren geestelijke ontwikkeling en levenslang en levensbreed leren van de gehele bevolking van de Westhoek/Westkust/Middenkust door vorming aan te bieden om diverse motieven:

  • Scholen, omscholen of specialiseren in een beroepenveld
  • De weg openen tot zelfstandig ondernemen
  • Bekwamen in een hobby of zinvolle vrijetijdsbesteding
  • Tweedekansfunctie voor het behalen van een diploma secundair onderwijs
  • Re-integratie en herkansing voor gedetineerden

We beogen doorstroom naar verdere opleidingen en uitstroom naar werk voor onze cursisten.  

We hebben een gedifferentieerd opleidingsaanbod voor een heterogene groep volwassenen. Wij menen dat dit een meerwaarde betekent voor ons centrum. Tot onze doelgroepen rekenen we zowel jongvolwassenen, de actieve bevolking, als senioren, hoog- en laaggeschoolden, Vlamingen, anderstaligen en allochtonen, werknemers, werkzoekenden en zelfstandigen.    

We willen deze brede waaier van opleidingsmogelijkheden (Talen, Techniek, Haartooi, Schoonheidsverzorging, Huishoudhulp, Mode, Personenzorg, Hotel, Bakkerij, Slagerij, Talen, Handel, Nederlands 2de taal, Tweedekansonderwijs) dan ook behouden, versterken en waar mogelijk verder uitbouwen.

We spelen flexibel in op maatschappelijke ontwikkelingen en noden en bieden gedifferentieerd onderwijs aangepast aan de individuele noden van de cursist.


Visie 

1. Levenslang leren, haalbaar en combineerbaar 

Cvo Cervo-Go wil de cursist warm maken voor een houding van levenslang leren die combineerbaar is met werk, vrije tijd en het gezinsleven. Dit trachten we enerzijds te bereiken door de inzet van een dynamisch, enthousiast en bekwaam lerarenteam dat oog heeft voor de specifieke onderwijsbehoeften van volwassenen. Anderzijds betekent dit dat we praktijkgericht, kwaliteitsvol en laagdrempelig onderwijs neerzetten met integratie van vernieuwende, differentiërende lesmethodes en didactische middelen, waarbij bijzonder veel aandacht gehecht wordt aan de individuele begeleiding van de cursist. Wij maken volwassenenonderwijs haalbaar, door de invoering van flexibele leertrajecten en de inschakeling van afstands- en gecombineerd onderwijs, naast het traditionele contactonderwijs, zodat de cursist zich minder hoeft te verplaatsen en ook thuis kan leren. Met de afdeling Tweedekansonderwijs pakken wij laaggeschooldheid aan met een traject op maat van elke cursist.

2.  Competentie- en praktijkgericht onderwijsbeleid

Eerder of elders verworven competenties (EVC) en kwalificaties (EVK) worden in alle opleidingen erkend. Voor arbeidsmarktgerichte opleidingen wordt leren in het centrum gecombineerd met leren op de werkvloer. Dankzij samenwerkingen tussen Cervo-Go en de arbeidsmarkt kunnen cursisten competenties rechtstreeks op de werkvloer verwerven. Via werkgebaseerd of duaal leren krijgen cursisten naast noodzakelijke technische competenties, ook de nodige opleiding om creatief te zijn, kritisch na te denken, samen te werken en dit alles met een goede werkattitude. Allemaal noodzakelijke troeven met het oog op hun toekomstige loopbaan in de huidige wereld.


3. Arbeidsmarktgericht onderwijsbeleid

Cvo Cervo-Go richt zich met haar centrumprofiel en –strategie op het afstemmen van het opleidingsaanbod op de noden van de arbeidsmarkt. Met haar opleidingsaanbod wil CVO Cervo-Go een hefboom zijn tussen werkloosheid en de nood op de arbeidsmarkt. CVO Cervo-Go richt zich tot kansengroepen in de brede zin van het woord (laaggeschoolden, werklozen, etc) Cervo-Go beoogt innovatie wat betreft onderwijsdienstverlening. De innovatie situeert zich in een sterk doorgedreven methodiek om tot een optimale beroepsattitude en zelfredzaamheid te komen. Er is een intensieve opbouw in de competentieverwerving aan de hand van een geïntegreerd leertraject met aandacht voor geletterheid waarin de grens tussen leren en werken wordt open gezet.
CVO Cervo-Go biedt ook opleidingen op maat van bedrijven. De snelle veranderingen in maatschappij en techniek vragen samen met de steeds veranderende economische realiteit om een regelmatige bijscholing van werknemers.

4. Brede open school met multifunctioneel karakter

Cvo Cervo-Go streeft naar een brede, open, multifunctionele school ingebed in de lokale omgeving. Samenwerkingen met lokale overheden (OCMW, gemeentebesturen, ...), de gevangenis van Ieper en partners in en buiten het onderwijs (Syntra, Resoc, CVO MIRAS, Provincie West-Vlaanderen, Open-school, FVB, Tofam, bedrijven, VDAB, …), staan reeds op touw. Deze samenwerkingen moeten in stand gehouden worden en nog breder worden uitgewerkt.


5. Professioneel personeelsbeleid

Mensen maken onderwijs. Elk personeelslid kan in een ongedwongen werkklimaat aan de slag en krijgt zicht op de (toekomst)plannen en de aanpak die we in het centrum hanteren en de samenhang tussen de vele facetten binnen de schoolorganisatie, het Gemeenschapsonderwijs en het volwassenenonderwijs. Elk personeelslid krijgt de kans om zich als ambassadeur van cvo Cervo-Go te profileren, met ruimte voor zijn of haar eigenheid.

 

Waarden

Klantgerichtheid: Klantgerichtheid is voor cvo Cervo-Go een belangrijke voorwaarde om tot een kwalitatief en hoogwaardig onderwijsproduct te komen.  Dit doen we door in te spelen op de wensen en verwachtingen van de cursisten en dit binnen onze opdracht als onderwijsinstelling.  Hiervoor verzamelen we kennis over wat de cursist bezighoudt en wat zij verwachten van ons centrum.  We meten de klantgerichtheid op 9 dimensies: tastbare waarnemingen, toegankelijkheid, hoffelijkheid, begrip van/voor de cursist, actieve klantgerichtheid, bekwaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid en communicatie.  Dit doen we door periodiek en herhaaldelijk onderzoek, zodat we als centrum de vinger aan de pols kunnen houden inzake wat leeft bij onze cursisten. 

Professionaliteit: Zowel naar onze cursisten toe, als naar onze partners in onderwijs en stakeholders streven wij naar professionaliteit.  Dit komt tot uiting in onze opleidingen op maat, waarin we het pad openen tot levenslang leren voor iedereen.  We willen excelleren in wat we doen en daarom werken bij cvo Cervo-Go leerkrachten met uitstekende vakbekwaamheid, experts in het lesgeven aan volwassenen met een passie voor hun vak.  Onze leerkrachten hebben een groot eigen leervermogen en houden constant het oog op nieuwe zaken en evoluties en ontwikkelingen in hun vakgebied, in lesmethodes en onderwijsvormen.  Ook de noden en vragen van de arbeidsmarkt verliezen wij niet uit het oog.  Op die manier willen we nieuwe zaken snel en kwalitatief implementeren.  Hierdoor zijn we in staat bewezen kennis en inzichten onmiddellijk in de eigen praktijk toe te passen, want ten goede komt aan het onderrichten van onze cursisten.  

Innovatief: Cvo Cervo-Go streeft ernaar om innovatief onderwijs te bieden door kwaliteitsmensen aan te sporen om leerkracht te worden en leerkracht te blijven, de pedagogische aanpak in de klas te evalueren en permanent te verbeteren, hoge kwaliteit van beleidsmedewerkers en coördinatoren na te streven en te focussen op het succes van elke cursist.  Dit doen we door ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en medewerkers, ons te verbeteren door innovatie en uitwisseling met collega’s en experts.  We streven zo naar duurzame vernieuwingen voor ons onderwijs. Het zoeken naar nieuwe dingen vormt een constante in cvo Cervo-Go.   

Respectvol: Dit is een kernwaarde van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Respectvol zijn realiseren wij door te aanvaarden dat iedereen verschillend is en tegelijkertijd in te zien dat verschillend zijn een meerwaarde biedt voor ons centrum en het leren dat wij aanbieden, als eerste pijler.  Deze denkwijze trachten wij ook over te brengen aan onze cursisten.  Waardering opbrengen voor elkaar en verdraagzaamheid tegenover de ander vormen de tweede en de derde pijler van respectvol zijn.  Respectvolle mensen laten anderen in hun eigenwaarde en zien hen als gelijkwaardig. 

Actief pluralisme: Ons actief pluralisme uit zich in een openheid voor verschillende culturen, ziens­wijzen en overtuigingen. Daarbij kunnen anderen rekenen op onze oprechte in­teresse voor hun ideeën en gewoonten. Zelf gaan we actief op zoek naar de positieve elementen in verschillende zienswijzen.  Deze zienswijze trachten wij over te brengen aan onze cursisten. 

Marktgerichtheid: Cvo Cervo-Go is zich bewust van en werkt aan het inspelen op bewegingen en behoeften binnen de markt, zowel de onderwijsmarkt als de markt van de studiegebieden waarin we actief zijn.  Cvo Cervo-Go streeft ernaar om het krachtveld tussen marktgerichtheid en klantgerichtheid in harmonie samen te brengen.  De vraag van de markt strookt niet altijd met de behoeften van de cursist.  We streven ernaar de vertaalslag te maken tussen de mogelijkheden die de markt biedt en de behoeften van de cursist.  


Infodag Tweedekans onderwijs

Heb je interesse voor deze opleiding, meld je dan hier aan

Meer info

Infosessie Zorgkunde

Heb je interesse voor deze opleiding? Meld je hier aan.